Sibyla Kumana

29. duben 2009 | 10.10 |

"Přijde doba úpadku. Ó, králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou. Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude. A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne. Tyto děti pak nebudou více potomků míti. Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou. Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou. Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude. Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou. Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou. Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti. Tak jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, která, byť tebe stejné úrovně, za zlato a víno se ti prodá.
A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou. Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí. Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné.
Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají. Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak dobývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.
Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činili, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.
Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře. Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.

Člověk nebude hledat nic než sebe... Lidé budou provozovat velké obchody, což se zvrhne v úplné okrádání a člověk bude chtít člověka připravit o jmění. Obchodování bude založeno na podvodu a to jen proto, že člověk bude chtít rychle zbohatnout. Ale druhé uvede do bídy. Faleš bude hořet jako rozžatá svíce, láska zhyne, lidé budou milovat lež více než pravdu a svá srdce nakloní k pokladům a penězům. Bratr zapře bratra, syn prokleje otce, matka vyžene dceru za lehkým výdělkem. Rodina přestane být přitažlivou a ztratí své tajemné kouzlo, které ji předurčil Hospodin.

Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne celý svět a bude se snažit proniknout do Hospodinova díla, aby i chod země ovládl a předešel tak pokutě, kterou Hospodin všem určil - smrti.
A vidím, jak si podmaní zvířata a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby pro něho pracoval, vodu, aby mu dávala nesmírný užitek, a slunce, aby v dobách dešťů jasem a teplem zpříjemňovala jeho obydlí. A v toto čase se člověk nespokojí ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato mu byla podmaněna.

Člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka. A já vidím ono divné zvíře z různých kusů kovu vytvořená člověkem: místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy křídla. Toto člověkem vytvořené zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa. Člověk pak svojí tvorbou, kterou silou a rozumem donutil k výkonu, bude řídit celý svět a všechno, co na něm je: slunce, déšť, vítr i oblaka.
Nebude mu však stačit tento svět, a proto se bude snažit odletět z tohoto světa a tam někde, kde je pouze vůle Hospodinova, zkoumat, zda cesty světa, i hvězd by nemohl změnit. Divné, že člověku nebude stačit země, která mu byla určena Hospodinem, a smutné, že se nespokojí třpytem hvězd a přitažlivostí měsíce. Tam rovněž bude člověk chtít vniknout, aby i to si vydobyl a podmanil.

Přijde doba, že lidé budou jen přemýšlet, jak by jeden druhého jen okradl, aby tím jenom získal. Přijde doba, že mnoho lidí svěří své peníze druhým a tito je o ně okradou, aniž by byli potrestáni. Pán řekl, že je nutno živit se prací! Sibylino proroctví všemu lidstvu Ne obchodem s penězi a zlatem, neboť mohu říci, že přijde doba, kdy peníze a zlato nebude mít žádnou cenu. Tak se stane kolem roku 2000 po narození Mesiáše po hrozné válce, ve které se bude ubíjet celý svět. Proto také příznakem každé války bude, že se velmi rozmůže obchod s penězi, že lidé budou nesvědomitě okrádáni a uváděni v zoufalství...

Nebudeš obcovat s mužským pohlavím jako se ženou, je to ohavnost! A přece tato neřest se rozmůže v letech kolem 2000 po narození Mesiáše. Bude příčinou mnoha smrtí a vražd...

Zvláště ten, kdo se obětuje Hospodinu z vůle lidu, ten musí mít čisté ruce! Ten, kdo se z vůle lidu modlí k hospodinu, musí mít čistá ústa!

Všechna období lidstva se budou vždy měnit každých sedm, sedmdesát, sedm set a sedm tisíc let."


sibyla-knihaKrálovna Sibyla Kumana žila asi v letech 970 až 870 před Kristem, bližší data jejího života nejsou známa a nezachovala se ani v nejstarších spisech. Původním sídlem, této královny bylo území Sába v Arábii, odkud se jí dostalo přídomku Sibyla Kumana, královna ze Sáby.
Proslavila se zejména tím, že vykonala velkou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství. Po jejím příchodu z Jeruzaléma se proti ní vzbouřili její poddaní a Sibyla uprchla do severovýchodní části Afriky, kde v nynějším habešském městě Aksumu založila své nové sídlo. I zde ji však pronásledovalo prokletí vládců a proto uprchla do vnitrozemí afrického kontinentu, kde zemřela zcela osamocena.
Sibyla Kumana, královna ze Sáby napsala devět knih, které souhrnně nazvala "Moudrosti života". V těchto knihách je zachycena doba od vlády Šalamouna až do příchodu Mesiáše a dále od příchodu Mesiáše až ke dni "Posledního soudu". Je to vzácná kniha, kde naleznete minulost, přítomnost, i budoucnost světa.


Kniha první obsahuje první proroctví Šalamounovo

Kniha druhá obsahuje proroctví o mužích, poddanství a lásce

Kniha třetí pojednává o Světě novém

Kniha čtvrtá pojednává o lidech v Novém světě

Kniha pátá obsahuje proroctví o zemích asijských a afrických Kniha šestá pojednává o Evropě

Kniha sedmá obsahuje proroctví o válkách evropských a světových

Kniha osmá obsahuje proroctví o Dni posledním

Kniha devátá obsahuje vzkaz všemu lidstvu

Cenzura v době pobělohorské prakticky znemožnila, aby proroctví, která Sibyla vyjevila králi Šalamounovi byla jakýmkoliv způsobem publikována. Poslední opis byl vydán v r. 1890 a byl zcela rozebrán.

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Sibyla Kumana coro®pise.cz 29. 04. 2009 - 10:16
RE(2x): Sibyla Kumana newold 29. 04. 2009 - 10:18
RE: Sibyla Kumana sargo®pise.cz 29. 04. 2009 - 10:59
RE(2x): Sibyla Kumana newold 29. 04. 2009 - 11:04
RE(3x): Sibyla Kumana sargo®pise.cz 29. 04. 2009 - 11:06